Medgyesi hírességek

Christian Schesaeus

1535 1585

egy híres költő és humanista volt. Medgyesen született, Stephan Schesaeus királybíró fiaként. A középiskolai tanulmányait Brassóban végezte, majd 1556-ban felvételt nyert a Wittenbergi Egyetemre. 1558-ban tért vissza Erdélybe, 1558-ban diakónus Kolozsváron, 1561-től táblási pap (Dupuș) lesz. 1585-ben halt meg egy pestisjárvány következtében. Sírköve ma is látható a medgyesi Szent Margit templomban, az oltár baloldalán. Gazdag irodalmi tevékenységet folytatott, számos elégiát, ódát és vallási esszét hagyott az utókor számára.

Michael Weiss

1569 1612

történész és politikus, 1612-től brassói királybíró lesz. Apja Bohémia (Csehország) területéről származik, Medgyesen telepedett le, és itt a polgármesteri tisztségét is betöltötte. 1586-ban Michael Weiss elhagyta a várost, Prágába utazott, ahol a Magyar Udvari Kancellária kötelékében dolgozott. 20 éves korában nemesi címet kapott II. Rudolf császártól, majd 1590-ben vissztért Erdélybe és Brassóban telepedett le, ahol egy ragyogó diplomáciai karriert futott be. A földvári csatában vesztette életét, amelyben a Barcaság népe fegyvert fogott az előjogaikat veszélyeztető Báthory Gábor fejedelem ellen. Számos írása maradt hátra, ezekben Erdély, de főleg Brassó történetébe nyerhetünk igen értékes betekintést.

Laurentius Toppeltinus

1640 1670

egy medgyesi születésű jeles történész volt. Alapvető munkája, ”Origines et occasus Transsylvanorum”, a különböző erdélyi népek szokásait és történelmét tárgyalja. Művében igazolja a románok római eredetét, számos gondolatát más korabeli történész is átvette, ilyen volt például Miron Costin.

Matthias Miles

1639 1686

erdélyi szász krónikaíró volt. Medgyesen született, középiskolai tanulmányait Brassóban végezte, végül a Wittenbergi Egyetem hallgatója lett. 1660-ban visszatért szülővárosába, ahol iskolaigazgató lett. 1661-ben Kemény János személyi titkárának nevezte ki, ezt követően a fejedelem megbízásából diplomáciai tevékenységet folytat Bécsben. Később Nagyszebenben telepedett le, ahol a városi tanács tagja lett. Egy 16. századi erdélyi krónikát hagyott az utókorra.

Stephan Ludwig Roth

1796 1849

tudós, politikus és oktatási reformer volt, apja Gottlieb Roth medgyesi iskolaigazgató. Teológiai tanulmányokat folytatott Tübingenben, de a pedagógia, fizika, kémia és matematika is érdekelte. 1820-ban szerzi meg doktori címét, egy évvel később a medgyesi iskola igazgatója lesz. 1834-ben leváltották igazgatói állásából és szásznemesi (Nemșa) lelkész lett. Publicisztikai karriere alatt változatos témakörökben foglalt állást, és szorgalmazta a románok nemzeti jogainak az elismerését. Részt vesz az 1848-as Balázsfalvi Nemzeti Gyűlésen, ennek következményeként egy évvel később letartoztatták és kivégezték. Földi maradványait a medgyesi evangélikus temetőben helyezték el.

Andreas Brecht von Brechtenberg

1805 1842

költő és színdarab író volt. Medgyesen született, a helyi középiskola tanára volt 1830-1840 közötti években. Budapesten halt meg.

Ștefan Moldovan

1813 1900

medgyesi esperes volt 1847-1849 között. Az erdélyi román forradalom egyik vezető személyisége volt, több írása megjelent különböző kiadványokban, ezekben a románok történetéről írt.

Andreas Graser

a városi középiskola igazgatójának fia volt, számos Medgyes történetével foglalkozó írás szerzője. 1852-ben megjelent ”Stephan Ludwig Roth élete és munkássága” című műve, amelyben a híres medgyesi embert és tudóst méltatja.

Hermann Oberth

1894 1989

a modern űrkutatás egyik alapító tagjaként tartható számon. Nagyszebenben született, iskoláit Kolozsváron, Münchenben, Heidelbergben és Göttingenben végezte, később a Stephan Ludwig Roth középiskola matematika és fizika szakos tanára lett. Megtervezte az első folyékony hajtóanyaggal működő rakétahajtóművet és kidolgozta a többlépcsős rakéta műkődési elvét. Számos találmányt szabadalmaztatott Romániában és több szakírása is megjelent, melyek közül a legfontosabbak közé sorolohatjuk a ”Rakéta a világürbe” és ”Utak az űrhajózáshoz” című munkákat. Ma, a “Hermann Oberth” Emlékház a román űrkutatás úttörőinek állít emléket.

Octavian Fodor

1913 1976

medgyesi születésű orvos volt, a Román Akadémia rendes tagja. A kolozsvári Gasztroenterológiai-Hepatológiai Területi Intézet a híres orvosprofesszor nevét viseli.